Tieverkosto ei tuota säästöä

Kauppakeskus BePOP: in aulassa, Autoliiton isännöimässä tilaisuudessa keskusteltiin Suomen tieverkoston nykytilanteesta.
Panelistit olivat Juha Honkatukia (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), Johanna Karimäki (kansanedustaja Vihreät) ja Martti Merilinna (Autoliitto). Juontajana oli Lauri Karhuvaara (MTV 3).
Aluksi todettiin, että valtio kerää tuloa tieliikenteestä erilaisista autoiluun liittyvistä veroista noin 7,7 miljardia euroa vuodessa. Tästä summasta ohjautuu vain 10 % teiden ylläpitoon.
Kaikkien panelistien näkemys on, että nykyinen tilanne on huolestuttava. Rahoitusvaje tai korjausvelka kasvaa. Kunnossapito tulee kalliimmaksi, mitä huonoimpaan kuntoon tiet pääsevät. Kysymys on arvovalinnoista kovina aikoina.
Osan veroeuroista ” korvamerkitään ” teiden kunnostamiseen?
Johanna Karimäki piti ajatusta kiinnostavana vaihtoehtona. Hän korosti, että erityisesti väyläliikenteen kunnossapitoon pitäisi satsata.
Auto on tärkeä maassa, jossa etäisyydet ovat pitkiä, asutus harvaa. Elinkeinoelämän kannalta teillä on merkitystä, koska 2/3 osaa tavarasta kulkee kumipyörillä.
Autoilusta ei voida suoraan siirtyä joukkoliikenteeseen. Esimerkiksi, pääkaupunkiseudulla on merkitystä joukkoliikenteen kehittämisellä, koska siellä asuu paljon ihmisiä tiheästi. Joukkoliikenne verkosto on mahdollista saada palvelevaksi.
Suomessa todettiin päällystettyjä teitä olevan 51 000 km. Vuonna 2013 päällystettiin n. 2600 km. Suositus on 4000 km vuodessa. Päällyste olisi uusittava 13 vuoden jälkeen. Suomessa on 25 vuotta vanhoja päällysteitä. Tähän todettiin, pitkään jatkunut niukkuus on johtanut tähän. ”Ajetaan niin kauan kun pinta kestää”.
Teiden hyvästä kunnosta hyötyisivät kaikki tienkäyttäjät. Ammattiliikenne säästää aikaa, kuljetuskustannuksissa. Erilaisia palveluita on helppo tarjota kansalaisille. Autoilu on turvallista. Kevyt liikenne ohjataan sitä varten rakennetuille kevyen liikenteen väylille.
Eduskunnan asettaman työryhmän todettiin sitoutuneen siihen että ”korjausvelka on saatava kuriin!
Keinoiksi esitettiin: - Lentoliikenne markkinavetoiseksi
– Verotuloista osa ” korvamerkitään ” teiden ja raideliikenteen väylien kunnostamiseen
– Nipistetään uusinvestoinneista olemassa olevan verkoston kunnostamiseksi
Satelliittiperusteinen tievero ei saanut panelistien kannatusta. Järjestelmän ylläpito lisäisi autoilijoiden kustannuksia Tienkäyttömaksuja pidettiin hyvänä keskustelun avauksena. Verotuksen tarkoitus on kerätä veroja. Autoilu on hyväksytty osaksi Suomen kuljetusjärjestelmää. Sitä on helppo verottaa.
Nastarenkaiden käytössä pitäisi Autoliiton mielestä valistaa käyttämään nastattomia vaihtoehtoja talvella.
Uusien autojen autoveron lasku tukee uuden auton ostoa. Uusi autokanta kuluttaa vähemmän, ja ekologisempia polttoaineita. Ajoturvallisuus on parempi.
Autoveroa voisi laskea, jos verotusta kohdennettaisi kulutukseen.
Velanotto pitäisi pysäyttää. Tierahoitus on ongelma, joka pitäisi korjata. Tieverkosto on inflastruktuurin tukirakenne. Lopuksi esitettiin, että tieverkoston kunnossapito pitäisi saada hallitusohjelmaan. Olemassa olevaa pitäisi kunnostaa.
Nähtäväksi jää mihin suuntaan päätöksiä tehdään. Teiden kunnon todettiin jo nyt olevan huono ja siihen tarvittavan rahamäärän tarve suuri. Löytyykö tarvittavaa rahoitusta? Asenteella tärkeistä ensisijaisista asioista on merkitystä. Tieverkosto vaatisi pikaisia toimia! Odottavat ovat myös huomioitsijan fiilikset